เพชรบุรี เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่าย และหน่วยงาน/บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2526 และร่วมพิธีเปิด CD Day 2019 งานแห่งความสุขของประชาชน

เพชรบุรี ร่วมงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10 : CD Day 2019 งานแห่งความสุขของประชาชน

วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายนิสิตจันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงานพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10 : CD Day 2019 งานแห่งความสุขของประชาชน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2562 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิม พระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โดยมีผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พัฒนาการจังหวัดต่างๆ บุคลากรของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี สื่อมวลชน และผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่าย เข้าร่วม

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน จนได้รับผลสำเร็จ และเข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่าย และหน่วยงาน/บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2526 จำนวน 11 โล่รางวัล ได้แก่
1. รางวัลเชิดชูเกียรติศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่นเขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้แก่ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
2. ผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับเขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี
3. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ปี 2561 ได้แก่ นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
4. ข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่
4.1 ประเภท หัวหน้ากลุ่มงาน ได้แก่ นางสาวบุบผา อุทัยทอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
4.2 ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ได้แก่ นางสาวศิริพร บัวไสว นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง
5. หน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
6. กิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2562” (ผู้นำชุมชนดีเด่นที่ชนะเลิศระดับจังหวัด) จำนวน 5 ราย
6.1 โล่รางวัลประเภท ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น จำนวน 2 ราย ได้แก่
1) นายชูชัย เผือกเงิน หมู่ที่ 8 ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ
2) นางนัยนา อรุณเลิศวณิชชา หมู่ที่ 1 ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี
6.2 โล่รางวัลประเภท หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ได้แก่
นายบุญยง สร้อยกล่ำ หมู่ 3 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด
6.3 โล่รางวัลประเภทกลุ่ม/องค์การพัฒนาชุมชนดีเด่น ได้แก่
นายสมศักดิ์ หงส์ทอง หมู่ 6 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย
6.4 โล่รางวัลประเภทศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลดีเด่น ได้แก่
นายทองสุข พวงไม้ หมู่ 3 ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง

#
สายข่าว พช.เพชรบุรี รายงาน
———————

(Visited 1 times, 1 visits today)