เพชรบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีที่มีผลงานดีเด่นและหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ 3 กันยายน 2562 ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีที่มีผลงานดีเด่นและหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ประจำปี 2562 ซึ่งได้รับรางวัลในงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10 : CD Day 2019  ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ปี 2561 ได้แก่ นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
2. ข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 ประเภท หัวหน้ากลุ่มงาน ได้แก่ นางสาวบุบผา อุทัยทอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
3. ข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ได้แก่ นางสาวศิริพร บัวไสว นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง
4. หน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2 ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)