พช. เพชรบุรี ร่วมพิธีถวายความจงรักภักดี แปลอักษร “ทรงพระเจริญ”

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.39 น. ที่ ลานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

นางสาวบุบผา อุทัยทอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายคำสัตย์ปฏิญาณ “น้อมถวายความภักดี น้อมพลีด้วยจิตอาสา”

ในพิธี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำปฏิญาณตน ประกาศตนสู่การเป็นต้นแบบด้านการรู้ รัก สามัคคีของจังหวัดเพชรบุรี ความว่า “จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท จะมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติ  สร้างสรรค์คุณประโยชน์ของแผ่นดิน ดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระราโชบายตลอดไป”

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนะ สกลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวรายงาน

จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้พร้อมใจกันถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยการแปรอักษรเลข​ ๑๐​
ล้อมรอบด้วยรูปหัวใจ​ ตามด้วยคำว่า​ “ทรงพระเจริญ” แสดงถึงความจงรักภักดีที่ประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีมีแด่พระองค์ท่าน กอปรกับพระปฐมบรมราชโองการที่ทรงพระราชทานไว้ว่า “เราจะสืบสาน รักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” สร้างความปลื้มปิติให้กับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

(Visited 1 times, 1 visits today)