โครงการหน่วยจัดการความรู้เคลื่อนที่ระดับจังหวัด (KM Mobile) ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดเพชรบุรี

นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมชมบูธนิทรรศการตามโครงการหน่วยจัดการความรู้เคลื่อนที่ระดับจังหวัด (KM Mobile) ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี และทีมงาน พร้อมตัวแทนคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการออกหน่วยเคลื่อนที่ระดับจังหวัด ได้มีการประชาสัมพันธ์ผลงานตนเองต่อสาธารณชน และเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้ชุมชนในพื้นที่ กิจกรรมในการออกหน่วยจัดการความรู้เคลื่อนที่ระดับจังหวัด (KM Mobile) ประจำปี ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการจำนวน ๒ ครั้ง ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วัดไสกระดาน ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วัดหนองปืนแตก ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่ง-กระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยศูนย์เรียนรู้ชุมชนจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้/ภูมิปัญญาของชุมชนผ่านกระบวนการสาธิตให้กับผู้ร่วมกิจกรรมการออกหน่วยเคลื่อนที่ และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจำนวน ๒ ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านดอนมะขามย่างเนื้อ หมู่ที่ ๑ ต. ปากทะเล อ. บ้านแหลม สาธิตกิจกรรมการจักสานธูปฤาษี และศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโค้งตาบาง หมู่ที่ ๑๐ ต. ท่าไม้รวก อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี สาธิตกิจกรรมการทำน้ำยาล้างจานชีวภาพ มีประชาชนให้ความสนใจการเรียนรู้กิจกรรมสาธิตทั้งสองกิจกรรมเป็นอย่างมาก และสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ที่นำมาจำหน่าย ก็เป็นที่สนใจและสามารถจำหน่ายได้

(Visited 1 times, 1 visits today)