สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

6 ม.ค. 59 นายธวัชชัย รักขนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน ห้องประชุมยงค์ นพคุณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีกรรมการหมู่บ้านอาสาสมัครพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมนางสาวสุวรรณา กล่าวว่าโครงการประชุมเตรียมความพร้อมสร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อฝึกอบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ให้มีความเข้าใจในหลักการและแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และแกนนำหมู่บ้านฯ ให้มีคุณสมบัติ มีความพร้อมและตั้งใจทำงานพัฒนาชุมชน นำความรู้ ความสามารถ ทักษะการจัดกระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาผู้ด้อยโอกาส การพัฒนากลุ่ม/องค์กร สร้างการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ ให้เป็นกลุ่มผู้นำในการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบอย่างยั่งยืน โดยการบรรยายและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ หลักสูตรการอบรม ประกอบด้วยหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บทบาทหน้าที่แกนนำหมู่บ้าน/ชุมชน และการเป็นวิทยากรกระบวนการของผู้นำที่เข้ารับการอบรม การจัดทำแผนพัฒนาชีวิต การจัดทำบัญชีครัวเรือน และการประเมินเพื่อจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบและการประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน นำผู้เข้าอบรมไปศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจะมีการขยายผลระดับอำเภอ เป็นกิจกรรมส่งเสริมครอบครัวพัฒนาในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบหมู่บ้านละ 50 ครัวเรือน

(Visited 1 times, 1 visits today)