โครงสร้างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

โครงร้าง

000000000000

 

โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
มีพัฒนาการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชา มีการแบ่งงานภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดออกเป็น 3 กลุ่ม  1 ฝ่าย และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 8 อำเภอ ได้แก่
1. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
2. กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
3. กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4. กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
5. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 8 อำเภอ
ได้แก่ อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอบ้านแหลม อำเภอเขาย้อย อำเภอแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง อำเภอบ้านลาด อำเภอชะอำ อำเภอหนองหญ้าปล้อง

อัตรากำลัง สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี  รวมทั้งหมด จำนวน  77 คน ดังนี้

  • ข้าราชการ จำนวน 67  คน
  • ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน
  • พนักงานราชการ จำนวน 1 คน 
  • นักส่งเสริมการตลาดรุ่นใหม่ จำนวน 2 คน
  • พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 1 คน
  • อาสาพัฒนาชุมชน (อสพ. อำเภอบ้านลาด, อำเภอแก่งกระจาน)  จำนวน 2 คน
  • พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 คน

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)