โครงสร้างบุคลากร

0000000000000000000000000000000000000000000000000

               โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
มีพัฒนาการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชา มีการแบ่งงานภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดออกเป็น 3 กลุ่ม  1 ฝ่าย และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 8 อำเภอ ได้แก่
1. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
2. กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
3. กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4. ฝ่ายอำนวยการ
5. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 8 อำเภอ
ได้แก่ อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอบ้านแหลม อำเภอเขาย้อย อำเภอแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง อำเภอบ้านลาด อำเภอชะอำ อำเภอหนองหญ้าปล้อง

อัตรากำลัง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี  มีอัตรากำลังที่ ข้าราชการ 62  คน

ลูกจ้างประจำ 2 คน  พนักงาน/เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง จำนวน 6 คน   รวมทั้งหมด 71 คน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)