โครงสร้างและหน่วยงาน

โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
มีพัฒนาการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชา มีการแบ่งงานภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดออกเป็น 3 กลุ่ม  1 ฝ่าย และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 8 อำเภอ ได้แก่

 •  กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
 •  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
 •  กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
 •  กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

หน่วยงาน สพอ. 8 อำเภอ

อัตรากำลัง สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี  รวมทั้งหมด จำนวน  77 คน ดังนี้

 • ข้าราชการ จำนวน 67  คน
 • ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน
 • พนักงานราชการ จำนวน 1 คน
 • นักส่งเสริมการตลาดรุ่นใหม่ จำนวน 2 คน
 • พนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 1 คน
 • อาสาพัฒนาชุมชน (อสพ. อำเภอบ้านลาด, อำเภอแก่งกระจาน)  จำนวน 2 คน
 • พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 คน

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)