วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ-อำนาจหน้าที่

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”

กรมการพัฒนาชุมชนได้นำสถานการณ์ปัจจุบัน และสภาพแวดล้อมของการบริหารประเทศ มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงอนาคต ที่ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของประเทศ ชุมชน ในด้านที่มีผลต่อการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ให้มุ่งไปสู่เป้าหมายสูงสุดภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” กรมการพัฒนาชุมชนได้มุ่งขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ทำให้มีความง่าย ท้าทาย และเป็นไปได้ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนความมั่นคงแห่งชาตินโยบายของรัฐบาล สถานการณ์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อให้บุคลากรทุกคน ใช้เป็นกรอบทิศทางการปฏิบัติงาน โดยสามารถก าหนดรูปแบบ น าไปประยุกต์สู่การปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม

ขอให้บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนทุกท่าน ร่วมกันสานพลัง นำวิสัยทัศน์ เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการไปปฏิบัติด้วยพลังแห่งการพัฒนา รวมพลังเป็นหนึ่ง ร่วมสร้างผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตลอดไป

วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งตนเอง
  2. พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
  4. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
  5. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้
  2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล
  3. เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล
  4. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี  (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน  คลิกรายละเอียด

 

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนของจังหวัด จัดทำกิจกรรม แผนงาน โครงการรองรับแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค การบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในจังหวัด กำหนด กำกับดูแลให้คำแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการเกี่ยวกับการแสวงหาความร่วมมือด้านการพัฒนาชุมชนในจังหวัด และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 1 ให้แบ่งโครงสร้างภายใน ออกเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน3

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุ

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

ข้อ 2 กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มงาน ดังนี้

 1. กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์และแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แนวทาง การพัฒนาประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) แนวทางการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด ติดตาม นิเทศ ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการของจังหวัดและอำเภอ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และรายงานผลการดำเนินงานบริหารแผนงาน โครงการพัฒนาชุมชนของจังหวัด ตลอดจนบริหารจัดการยุทธศาสตร์จังหวัด ในส่วนที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรับผิดชอบ ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงานไปสู่ระดับบุคคล งานบริหารความเสี่ยง การบูรณาการเชื่อมโยงแผนการพัฒนาพื้นที่ (One Plan) ในทุกระดับ การดำเนินกิจกรรม/โครงการในโปรแกรมบริหารงบประมาณและกิจกรรม (Budget and Project Management : BPM) งานการตรวจราชการในพื้นที่ การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (รางวัลเลิศรัฐ) สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด งานนโยบายและภาคกิจพอเศษ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยให้มีผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานในกลุ่มงานฯ ดังนี้

1.1  นางสาวอริยา สายน้ำเขียว ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ

1) งานยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

2) งานงบประมาณ/โครงการ : จัดทำและบริหารแผนงาน โครงการพัฒนาชุมชนของจังหวัด แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน

3) ติดตาม นิเทศ ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน

4) รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

5) การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

6) การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล และการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน

7) การดำเนินกิจกรรม/โครงการในโปรแกรมบริหารงบประมาณและกิจกรรม (Budget and Project Management : BPM)

8) งานการตรวจราชการ (ผู้ตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน)

9) การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

(รางวัลเลิศรัฐ)

10) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา/ติดตามงานของกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

11) ควบคุมกำกับงานสารบรรณของกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

12) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2 นายอำนวย คำเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบ

1) งานยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แนวทางการพัฒนาประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวทางการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย/จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

2) งานงบประมาณ/โครงการ : จัดทำและบริหารแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

3) ติดตาม นิเทศ ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการตามงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

4) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

5) งานบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

6) การบูรณาการเชื่อมโยงแผนการพัฒนาพื้นที่ (One Plan) ในทุกระดับ

7) งานนโยบายและภารกิจพิเศษ

8) สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามบทบาทหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด

9) งานด้านความมั่นคงของจังหวัด (กอ.รมน.)

10) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศึกษา วิเคราะห์กำหนดรูปแบบวิธีการในการปฏิบัติให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และกรอบแนวทางการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาศักยภาพชุมชน ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์การชุมชน และเครือข่ายองค์การชุมชนในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน การบริหารจัดการชุมชน การจัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน การพัฒนามาตรฐานการพัฒนาชุมชน การพัฒนาสัมมาชีพชุมชนการพัฒนาหมู่บ้านไปสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงการส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชน การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ การเสริมสร้างแรงจูงใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้นำชุมชน ผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ องค์การชุมชน เครือข่ายองค์การชุมชน การส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล การประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นทุกประเภทงานศูนย์เรียนรู้การพัฒนาชุมชน (ศูนย์จิตอาสาพัฒนาชุมชน ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ศูนย์สารภี) การดำเนินงานหมู่บ้านคชานุรักษ์ ภายใต้โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์  โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน โครงการ  9 ; 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐา    ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้

1. นางปิยะนุช มนต์ขลัง ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน) เป็นผู้ปฏิบัติ  หน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

2. นางแสงอรุณ พหุพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

โดยให้มีผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานในกลุ่มงานฯ ดังนี้

2.1 นางปิยะนุช  มนต์ขลัง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ

1) การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

– การจัดทำยุทธศาสตร์ OTOP

– การพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการด้านการตลาด

– การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP

– การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้ / นวัตกรรม

– การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

– การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย

2) การส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

3) โครงการตลาดนัด คนไทยยิ้มได้

4) โครงการ OTOP Mobile

5) โครงการศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

6) มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

7) การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

8) งานสืบสานอนุรักษ์ ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

9) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.2 นางแสงอรุณ   พหุพันธ์   นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบ

1) การขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

2) ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3) งานส่งเสริมและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน

4) งานส่งเสริมการพัฒนาตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

5) การประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชน และองค์กรเครือข่าย

6) การเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

7) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

8) การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

9) โครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สู่แผนปฏิบัติการ  90 วัน  ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

10) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.3 นางศิริรัตน์  หยกสุริยันต์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบ

1) งานอาสาพัฒนาชุมชน (อช.)

2) งานอาสาพัฒนา (อสพ.)

3) งานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.)

4) การดำเนินงานพัฒนาสตรี / องค์กรสตรี (กพสจ., กพสอ., กพสต)

5)งานจิตอาสาพระราชทาน

6) โครงการพระราชดำริ

7) โครงการ  9 : 10  ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน

8) การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

9)งานในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

10) งานประชาสัมพันธ์กลุ่มงานฯ

11) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา รวบรวมการวัด วิเคราะห์  ปรับปรุงข้อมูล  สารสนเทศ  ผลการดำเนินงาน การจัดการความรู้ และสินทรัพย์ทางความรู้ของบุคลากรและชุมชน  วิเคราะห์ทบทวนผลการดำเนินงาน  สังเคราะห์ข้อมูล  ออกแบบวิธีการปรับปรุงผลการดำเนินงาน พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  การวิจัยและพัฒนา  และการสร้างนวัตกรรม  ดูแล บำรุงรักษาระบบ เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการองค์ความรู้ สารสนเทศชุมชน และนวัตกรรมบริหารการจัดเก็บและประมวลข้อมูลพื้นฐานระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ชุมชน (ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน : จปฐ. และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน : กชช. 2 ค) ให้บริการข้อมูลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศชุมชน จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลของหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์พร้อมใช้ในการปฏิบัติงานและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต สนับสนุนการจัดทำคลังข้อมูลและสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการความรู้ สารสนเทศชุมชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ประสานจัดทำฐานข้อมูลและดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ข้อมูลครัวเรือนยากจนจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) สู่ TPMAP การส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากองทุนชุมชน สนับสนุนการประเมินมาตรฐานการพัฒนากองทุนชุมชนและกองทุนต่าง ๆ และการจัดทำฐานข้อมูลกองทุนชุมชน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต การดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน การดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กรณีหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้นางสาวศิริพร  บัวไสว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

โดยให้มีผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานในกลุ่มงาน ดังนี้

3.1 นางสาวศิริพร  บัวไสว  ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ   มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1) การดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2) ประสานจัดทำฐานข้อมูลและดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ข้อมูลครัวเรือนยากจนจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) สู่ TPAM

3) การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

4) การดำเนินงานงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

5) การส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากองทุนชุมชนสนับสนุนการประเมินมาตรฐานการพัฒนากองทุนชุมชนและกองทุนต่าง ๆ และการจัดทำฐานข้อมูลกองทุนชุมชน

6) งานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

3.2  นางสาวศิขภิญณ์  เอมทิพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1) ให้บริการข้อมูลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศชุมชน

2) บริหารการจัดเก็บและประมวลข้อมูลพื้นฐานระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ชุมชน (ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน : จปฐ.)

3) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2 ค)

4) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

5) ให้บริการองค์ความรู้ สารสนเทศชุมชน และนวัตกรรม

3.3 นายอนันต์  รักมิตร ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1) งานบริหารจัดการระบบสารสนเทศ : การสังเคราะห์ข้อมูล ทบทวน ปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ ผลการดำเนินงาน และการดูแล บำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศองค์กร

2) จัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลของหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์พร้อมใช้ในการปฏิบัติงานและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

3) สนับสนุนการจัดทำคลังข้อมูลและสารในเทศขนาดใหญ่ (Big Data)

4) งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

3.4 นางวีรพร  ศรีพุฒตาล ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

1) ออกแบบวิธีการปรับปรุงผลการดำเนินงาน พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิงาน

2) การดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน

3) การจัดการความรู้และสินทรัพย์ทางความรู้ของบุคลากรและชุมชน

4) การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการความรู้ สารสนเทศชุมชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ

5) การวิจัยและพัฒนา และการสร้างนวัตกรรม

4. กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

4.1 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารงานพัฒนาชุมชนและการบริหารการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอในสังกัดให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนุ และมี

จำนวนอัตรากำลังที่เหมาะสมสอดคล้องกับงานตามภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จัดทำข้อเสนอแนะในการใช้ทรัพยากรทางการาบริหารที่มีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในจังหวัด ให้คำปรึกษา  แนะนำ และถ่ายทอดความรู้ด้านระบบการพัสดุ การเงิน การบัญชี รวมถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชนให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด รวมทั้งกลุ่ม องค์กรชุมชนและเครือข่าย องค์กรชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติงานและการดำเนินงานพัฒนาชุมชนเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล งานฝ่ายเลขานุการและบริหารจัดการภายในของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด งานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

4.2 การบริหารจัดการงานทั่วไป งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานการพัสดุ งานอาคาร สถานที่และยานพาหนะ งานการเงินและบัญชี งานควบคุมภายใน งานประสานการจัดการข้อร้องเรียนงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด จัดทำและประสานแผนการบริหารงบประมาณ ดำเนินการาเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร เสริมสร้างธรรมาภิบาลภายในองค์การและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กรณีที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้นางสาวธีรยา เจริญสุข ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานฯ  โดยให้มีผู้รับผิดชอบงานในฝ่ายฯ ดังนี้

4.2.1 งานสารบรรณ งานธุรการ และงานทั่วไป

ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางปาริชาติ  ชาญพานิชย์   ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  นางณัฐกฤษตา วิจารณ์  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และ

นางปิ่นทอง สีสว่าง ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

1) งานสารบรรณ งานธุรการ การช่วยประสานติดต่ออำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยดำเนินการจัดเก็บและการค้นหาเอกสาร การร่างโต้ตอบหนังสือ ย่อเรื่อง การจัดทำหนังสือเวียนเรื่องทั่วไปต่าง ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ e – Submission  ค้นหาหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ  งานสารบรรณ งานธุรการ และปฏิบัติงานในการช่วยอำนวยความสะดวก และการให้บริการแก่กลุ่มงานฯ ต่าง ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่

2) การลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ ตรวจทานหนังสือ การเสนอหนังสือ

การออกเลขหนังสือ การตรวจความเรียบร้อยของหนังสือ การคัดสำเนา การพิมพ์/ถ่ายเอกสาร

3) จัดส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์

4) รับผิดชอบการใช้ห้องประชุมของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นไปตามระเบียบในการใช้ห้องประชุม

5) งานเสนอ หนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการจังหวัด และงานเลขานุการ นัดหมายของพัฒนาการจังหวัด

6) ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับหนังสือสั่งการผ่านทางระบบ OA

7) งานรัฐพิธี งานพิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน และจัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมงานพิธีฯ

8) การขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการและลูกจ้าง

9) การประชุมผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมเขตตรวจราชการ

10) จัดทำบัตรอวยพรในโอกาสต่าง ๆ

11) จัดหาวัสดุของขวัญของที่ระลึก พานพุ่ม พวงมาลา ในงานพิธีและโอกาส

12) การควบคุมวันลาทุกประเภทประจำปี

13) ประสานนักข่าว/เครือข่ายประชาสัมพันธ์

14) งานนำเสนอในรูปแบบ Power point และวีดีทัศน์ของกลุ่มงานประสานฯ

15) ให้มีการปิด-เปิดระบบออนไลน์ ในเวลาเจ้าหน้าที่สารสนเทศไม่อยู่

กลุ่มละ 1 คน

16) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4.2.2 งานพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ

ให้อยู่ในความรับผิดชอบของนางสาวปัญจรัตน์   ฐิติรัชชพันธุ์   ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  นายเอกรัฐ  ตั้งชู ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์ และ น.ส.ศิริ  เมืองสมบัติ ตำแหน่ง จ้างเหมาทำความสะอาด (แม่บ้าน)

1) งานจัดซื้อ/จัดจ้าง จัดทำหลักฐานการเบิกจ่าย ทุกขั้นตอน ของงบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน, งบจังหวัด , งบกลุ่มจังหวัด และงบเบิกแทนกัน

2) งานจัดซื้อ/จัดจ้าง จัดทำหลักฐานการเบิกจ่าย ทุกขั้นตอนของงบประมาณ   งบดำเนินงานและเงินนอกงบประมาณ

3) จัดทำทะเบียนคุมพัสดุสำนักงานและพัสดุคงเหลือประจำปี

4) งานตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์สำนักงาน และจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพตามขั้นตอนของทางราชการ

5) จัดทำทะเบียนคุม และควบคุมการยืมพัสดุของสำนักงาน

6) งานจัดซื้อ/จัดจ้าง จัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายทุกขั้นตอนของงบประมาณ งบดำเนินงานและเงินนอกงบประมาณ

7) ควบคุมดูแลรักษาการใช้ยานพาหนะของสำนักงานทุกคัน ตามระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

8) บำรุงรักษายานพาหนะทุกคันให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

9) ทำความสะอาดดูแลความเรียบร้อยภายในสำนักงาน เปิด – ปิด ห้องสำนักงาน

10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4.2.3 งานการเจ้าหน้าที่

ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางกัญญา  วะเกิดเป้ง  ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน  และ นางสาวธีรยา  เจริญสุข  ตำแหน่ง นักจัดงานการทั่วไปชำนาญการ   โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

1) งานระเบียบ กฎหมาย งานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการ

2) งานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เช่น การแต่งตั้ง การโยกย้ายการแต่งตั้งให้ข้าราชการ ช่วยราชการ รักษาราชการแทน รักษาการในตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง และปฏิบัติหน้าที่ราชการ

3) การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนเงินเดือน และการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

4) การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในระดับต่าง ๆ

5) งานการดำเนินการทางวินัยข้าราชการและลูกจ้าง และเสริมสร้างทางวินัยแก่ข้าราชการ

6) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอพระราชทานเพลิงศพ

7) งานบันทึกข้อมูลในระบบ DPIS และงานบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ ก.พ. 7 ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/ข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ

8) งานทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่

9) การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงประวัติข้อมูลบุคคลและขอเปลี่ยนชื่อ – สกุล

10) การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น และพัฒนากรขวัญใจชุมชน

11) งานโครงการเสริมสร้างความผาสุกในองค์กร งานโครงการ ABCDEF , วัฒนธรรมองค์กร ,การปลูกจิตสำนึกข้าราชการและการเสริมสร้างด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ

12) งานบริหารความเสี่ยง และการจัดทำระบบการควบคุมภายใน

13) งานพัฒนาชุมชนใสสะอาด

14) งานองค์กรคุณธรรม/ค่านิยมองค์กร

15) งานนักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล (นพร.)

16) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4.2.4  นางสาวอภิชญา กำชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบ

1) การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

๒) งานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

4.2.5. งานการเงินและบัญชี งานตรวจสอบบัญชี

ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นางสาวสุทธิชา ดำสะอาด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางสาวอัจฉรา พรมมาตร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน การเบิกเงินโครงการต่าง ๆ ทุกประเภท และควบคุมเงินงบประมาณ

2) การเบิกจ่ายเงินงบพัฒนาจังหวัด

3) การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนต่าง ๆ และงบรายจ่ายอื่น

4) การทำบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และกองทุน กบข.

5) การบันทึกผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ

ผ่านระบบ BPM

6) การควบคุมผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

7) งานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

8) งานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน

9) บัตรเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง

10) จัดทำรายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน

11) สร้างและเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย

12) ตรวจหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

13) ตรวจหลักฐานการยืมเงินการส่งใช้คืนเงินยืม

14) การเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

15) การจัดทำรายงานการเบิกจ่ายเงินรายเดือน ส่ง สตง. , คลังจังหวัด และกรมการพัฒนาชุมชน

16) การจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

17) รับผิดชอบข้อมูลระบบจ่ายตรงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ ลูกจ้าง และข้าราชการบำนาญ (ระบบ E – pention)

18) ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวรใน GFMIS

19) มาตรการ ประหยัด พลังงาน

20) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 ระเบียบ ข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 )

  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558)

  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ 2539 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557)

  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

       พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 19 พ.ศ. 2562)

  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

พระราชกฤษฎีกา

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

       พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562)

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559)

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551

กฎกระทรวง

  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552

  กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553

  กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางอาญา พ.ศ. 2553

ระเบียบ – กฎหมายอื่นๆ

 พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2564

ประมวลกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชน
ฉบับอัพเดต 1/04/2565 ดาวน์โหลดได้ที่

https://drive.google.com/open?id=1iuObGC0dHLp40CYmb61h7X-uerIDYoNl

ที่มา: https: กองนิติการ กรมการพัฒนาชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)