ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             กลับหน้าหลัก

 

ชื่อ : นายธรรมนูญ  ไขว้พันธ์ุ
ตำแหน่ง : พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ : 032 – 425570
สถานที่ทำงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
E-mail : thummanoon.phun@gmai.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นางสาวกุลณิศ  ศรีวชิรวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ : 032 – 425570
สถานที่ทำงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
E-mail : taotao19655@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นายโรม  โสนาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ : 032 – 425570
สถานที่ทำงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
E-mail :romesonak@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นางศวรรยาพร  จันทร์สุขศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ : 032 – 425570
สถานที่ทำงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
E-mail : Nat_sriket@hotmail.co.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ : นางสุกัญญา  วะเกิดเป้ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โโทรศัพท์ : 032 – 425570
สถานที่ทำงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
E-mail : kanyapu2029@gmail.com

ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน

ผู้บริหารหน่วยงานส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)