เสริมสร้างความโปร่งใส สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

✨ 1. โครงสร้าง

2. ข้อมูลผู้บริหาร

✨ 3. อำนาจหน้าที่

4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

✨ 5. Social Network

✨  6. การเปิดเผยข้อมูล

✨  7. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

✨  8. คู่มือหรืมาตรฐานการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ

✨ 9. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

✨  10. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

✨ 11. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

✨  12. การจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

✨ 13. การรับสินบน : มาตรการป้องกันการรับสินบน

✨ 14. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน : การวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

                                                                                      

  **********************************************************************************************************************************

(Visited 1 times, 1 visits today)