ค่านิยมองค์กร พช. เพชรบุรี

 

 

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนส่งเสริมการใช้ค่านิยมองค์การ

จัดทำประกาศค่านิยมองค์การ

ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจการขับเคลื่อนค่านิยมองค์การ

สอดแทรกเนื้อหาในการประชุมเป็นประจำ

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

นำไปสู่การปฏิบัติในการดำรงชีวิตประจำวัน

คู่มือการดำเนินงาน

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพ

(Visited 1 times, 1 visits today)