การประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : สพจ.เพชรบุรี Integrity and Transparency Assessment : ITA

 

การประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : สพจ.เพชรบุรี Integrity and Transparency Assessment : ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


♣ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

    »♦« ประกาศเจตนารมณ์นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

   »♦« ประกาศนโยบายด้านความโปร่งใส

   »♦« ประกาศมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัด 

♣ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   »♦« คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558

   »♦« คู่มือสำหรับประชาชน กระบวนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

 »♦« คู่มือสำหรับประชาชน โครงการและเงินยืมของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน

 »♦« คู่มือสำหรับประชาชน ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภีณฑ์ OTOP

   »♦« คู่มือการใช้งานการบริหารโครงการ บริหารสัญญา และการบริหารหนี้ Move For Fund Team

   »♦« คู่มือการใช้งานแบบประเมินศักยภาพโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์กรมการพัฒนาชุมชน

   »♦« แนวทางการขับเคลื่องเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน

♣ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

    »♦« ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

    »♦« ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทั่วไป

♣ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

    »♦« TOR-งบจังหวัด-1,314,000 บาท ปี 2563

    »♦« โครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

    »♦« ประกาศจังหวัดเพชรบุรี ประกาศราคาจ้างเหมา

    »♦« เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดงบจังหวัด

♣ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

    »♦« ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 63

♣ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

    »♦« แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

♣ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   »♦« แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

♣ รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

   »♦« แบบ-สขร.-1-สรุปรายเดือนตุลาคม 2562

    »♦« แบบ-สขร.-1-สรุปรายเดือนพฤษจิกายน 2562

   »♦« แบบ-สขร.-1-สรุปรายเดือนธันวาคม 2562

♣ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

     »♦« แบบ-สขร.-1-สรุปรายเดือนมกราคม 2563

    »♦« แบบ-สขร.-1-สรุปรายเดือนกุมภาพันธ์  2563

    »♦« แบบ-สขร.-1-สรุปรายเดือนมีนาคม 2563

   »♦« แบบ-สขร.-1-สรุปรายเดือนเมษายน 2563

   »♦« แบบ-สขร.-1-สรุปรายเดือนพฤษภาคม 2563

   »♦« แบบ-สขร.-1-สรุปรายเดือนมิถุนายน 2563

»♦« บบ-สขร.-1-สรุปรายเดือน ตุลาคม 2563

Δ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น Δ


ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

   ♦ แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการเที่ยวเพชรสมุทรคีรีตามวิถีประชารัฐ

   ♦ แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการเศรษฐกิจชุมชน บ้านเพชรเพลินดิน 

   ♦ แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนคนเดินจังหวัดเพชรบุรี

   ♦ แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน

   ♦ แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

จัดซื้อ-จัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibidding) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชบุรี

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

นโยบายด้านความโปร่งใส สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี 2561

แผนผังขั้นตอนการบริการ

แผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือการประเมิน ITA 1-80 เเบบ OK ปี 2561 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

มติ ครม. เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561

สุรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

   ♦ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560

   ♦ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560

   ♦ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 

   ♦ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

   ♦ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561

   ♦ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561

   ♦ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

   ♦ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)