การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมการพัฒนาชุมชน

ระเบียบฌาปนกิจกรมฯ

– ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2562

คำสั่ง/ประกาศต่าง ๆ

– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

หลักเกณฑ์การดำเนินงาน

– หลักเกณฑ์การยืมเงินฌาปนกิจ

– หลักเกณฑ์การรับ-จ่ายเงิน KTB Online

แบบฟอร์มต่าง ๆ  

–  ฌส.พช.1 ใบสมัคร

–  ฌส.พช.2 ขอลาออก

–  ฌส.พช.3 เปลี่ยนผู้รับเงินสงเคราะห์

– ฌส.พช.4 ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

– ฌส.พช.5 คำขอรับเงินสงเคราะห์

– ฌส.พช.6 คำขอรับเงินระหว่างจัดการศพ

– ฌส.พช.7 สัญญาการยืมเงิน

– ฌส.พช.8 ใบสำคัญรับเงินการขอรับเงินระหว่างจัดการศพ

– ฌส.พช.9 ใบสำคัญรับเงินสงเคราะห์

– ฌส.พช.10 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ โอนผ่านระบบ KTB

– ฌส.พช.11 หนังสือยินยอมให้หักบัญชี

– ฌส.พช.12 ใบสำคัญรับเงินพวงหรีด

– ฌส.พช.13 แบบติดใบเสร็จพวงหรีด

การวางพวงหรีด

– ข้อความบนพวงหรีด

– เบิกค่าพวงหรีดกองทุนสวัสดิการ

– เบิกค่าพวงหรีดฌาปนกิจ-พช.

 รายงานการประชุมฌาปนกิจฯ

รายงานการประชุมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 9 วันที่ 12 ก.ย. 2562

รายงานการประชุมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 8 วันที่ 14 ส.ค. 2562

รายงานการประชุมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 7 วันที่ 10 ก.ค. 2562

รายงานการประชุมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 6 วันที่ 12 มิ.ย. 2562

รายงานการประชุมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 5 วันที่ 8 พ.ค. 2562

รายงานการประชุมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 4 วันที่ 4 เม.ย. 2562

รายงานการประชุมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 6 มี.ค. 2562

รายงานการประชุมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 5 ก.พ 2562

รายงานการประชุมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ม.ค. 2562

รายงานการประชุมฌาปนกิจฯ ครั้งที่ 10 ลว. 14 ธ.ค. 2561

รายงานการประชุมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ คร้ั้งที่ 9 วันที่ 1 พย.2561

รายงานการประชุมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 8 วันที่ 13 ก.ย. 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ครั้งที่ 7 วันที่ 9 สิงหาคม 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ครั้งที่ 6 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ ครั้งที่ 5 วันที่ 5 มิถุนายน 2561

รายงานการประชุมฌาปนกิจสงเคราะห์ 4 พ.ค.61

การประชุมฌาปนกิจสงเคาระห์ ครั้งที่ 3 (30-3-2561)

การประชุมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 2 (22-2-2561)

การประชุมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 1 (23-1-2561)

การประชุมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 10 (15 ธ.ค. 2560)

การประชุมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 9 (5 ต.ค. 2560

การประชุมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 8 (4 ก.ย 2560)

การประชุมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 7-2560

การประชุมฌาปนกิจสงเคราะห์กรมฯ ครั้งที่ 6-2560

การประชุมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 5-2560

เดือนพฤษภาคม 2560 (ไม่มีการประชุม)

ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 4-2560

ฌาปนกิจสงเคราะห์กรมฯ ครั้งที่ 3-2560

ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 02-60

ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 01-2560

ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 12-59

ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 11-59

ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 10-59

ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 09-59

ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 08-59

ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 07-59

ฌาปนกิจส่งเคราะห์ฯ 06-59

ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 05-59

ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 04-59

ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 03-59

ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 02-59

ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 01-59

ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 12-58

(Visited 1 times, 1 visits today)