พัฒนาโดย : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

โครงการ  เยี่ยมบ้าน ยามเย็น “ครอบครัวคนเพชร” จังหวัดเพชรบุรี   ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการ  เยี่ยมบ้าน ยามเย็น “ครอบครัวคนเพชร” จังหวัดเพชรบุรี
        การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความสามัคคี ปรองดอง ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองประเทศ ให้ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย โดยได้มีนโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการ ด้านการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

    นอกเหนือจากนโยบายเร่งด่วนดังกล่าวแล้ว รัฐบาลได้กำหนดนโยบายพื้นฐานที่จะดำเนินการในระยะ ๔ ปี ของรัฐบาล ได้แก่  นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ นโยบายเศรษฐกิจ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม นโยบายต่างประเทศ และนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ที่มีประเด็นยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างสังคมสมานฉันท์และรากฐานการพัฒนาที่สมดุล การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การสร้างหลักประกันความมั่นคง ความปลอดภัยในสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และการจัดระบบการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

    เพื่อเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล และการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวง
มหาดไทย  โดยเฉพาะการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นรูปธรรม และเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกระทรวงมหาดไทย คือ “เป็นกระทรวงหลักในการบริหารจัดการ และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน” จังหวัดเพชรบุรีจึงได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้าน ยามเย็น ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

    ๒.๑ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหาความเดือดร้อน รวมทั้งข้อเสนอแนะจากประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์การ และเครือข่ายองค์การชุมชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน
    ๒.๒ เพื่อให้ประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์การ และเครือข่ายองค์การชุมชน ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ได้ทราบและเข้าใจนโยบายของรัฐบาล นโยบายจังหวัดเพชรบุรี โดยเฉพาะในด้านการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อจักได้พัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน ให้สอดรับกับนโยบายระดับต่าง ๆ และนำไปปฏิบัติเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
    ๒.๓ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างราชการ และประชาชน/ภาคประชาสังคม


๓.  เป้าหมาย

    ๑. ส่วนราชการที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ
    ๒. ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรประชาชน และประชาชนในพื้นที่ตามโครงการเยี่ยมบ้าน ยามเย็นฯ ปี ๒๕๕๗ จำนวน ๘ หมู่บ้าน ใน ๘ อำเภอ

http://phetchaburi.cdd.go.th/
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

นายมณเฑียร  ทองนิตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ดาวน์โหลดภาพ
https://www.facebook.com/cdd.phetchaburi
สรุปผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2557

ปกหน้า
ปกหลัง