คำสั่ง/ประกาศ

การส่งภาพถ่าย บันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำหนังสือที่ระลึก คุณคือความภาคภูมิใจของคน พช. และการตอบรับเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตกับความทำงานที่เป็นสุข พ.ศ. 2562

(08/07/2562)

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินและผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมฯ ปี 62

(25/06/2562)

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ให้เข้ารับการประเมินบุคคล ผลงาน และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเ

(27/05/2562)