คำสั่ง/ประกาศ

การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561

(10/08/2561)