หนังสือสั่งการ/แจ้งเวียน

ถึงทุกอำเภอ หนังสือที่ พบ ๐๐๑๙/๖๐๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ให้อำเภอรายงานทะเบียนประเภทอาชีพตามกลุ่มอาชีพที่อำเภอสนับสนุนอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.ปี ๒๕๖๐

(30/08/2561)