หนังสือสั่งการ/แจ้งเวียน

รายชื่อผู้ประสงค์เข้ารับการแต่งตั้ง (ย้าย) เลขประจำตัวผู้ประสงค์เข้ารับการแต่งตั้ง (ย้าย) สถานที่ประเมิน และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการพิจารณาข้อเสนอวิสัยทัศน์ และการสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสม ในการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรง

(15/08/2562)