หนังสือสั่งการ/แจ้งเวียน

ถึงทุกทำเภอ หนังสือด่วนที่สุด ที่ พบ ๐๐๑๙/๑๓๒๑๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี/นักวิชาการและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

(31/08/2561)