หนังสือสั่งการ/แจ้งเวียน

การจัดระบบฐานข้อมูลทุนชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์ (กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน (ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน) และเครือข่ายกองทุนชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(18/07/2560)