หนังสือสั่งการ/แจ้งเวียน

กิจกรรมประกวดและจัดแสดงภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ในหัวเรื่อง “การประกวดภาพถ่าย 111 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด คน ผลิตภัณฑ์ ความคิด ชีวิต ท่องเที่ยว”

(11/07/2560)