หนังสือสั่งการ/แจ้งเวียน

การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561

(10/08/2561)

การดำเนินงานตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จของกองทุนชุมชนที่สามารถหนุนเสริมสัมมาชีพครัวเรือน ของตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561

(10/08/2561)