หนังสือสั่งการ/แจ้งเวียน

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย,แบบรายการคำนวณภาษี ณ ที่จ่าย, แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (ล.ย.01) ประจำปี พ.ศ. 2560 ของข้าราชการ (หมายเหตุ แบบรายการภาษีให้มารับที่น้องกลอย การเงินฯ)

(23/01/2561)

การจัดระบบฐานข้อมูลทุนชุมชนเพื่อการใช้ประโยชน์ (กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน (ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนและเครือข่ายกองทุนชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561

(16/01/2561)