จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน กิจกรรมที่ ๒ จ้งเหมากิจกรรม Road Show OTOP ส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงตลาดสินค้าต่างจังหวัด ด้วยวิธี e-biddint

(21/03/2561)

ร่างประกาศ ประกวดราคา จ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Quadrant D) ด้านการบริหารจัดการและบรรจุภัณฑ์ ด้วยวิธี e-bidding

(21/03/2561)