ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เพชรบุรี ให้การต้อนรับนายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชภาคกลางตอนล่าง 2 ตรวจติดตามการติดตามงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาล ติดตามงานนโยบายกระทรวงมหาดไทย ข้อสั่งการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และติดตามงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมรับชมการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562