ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เพชรบุรี นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

พช.เพชรบุรี นายธงชัย บุตรนุชิต ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี 2562