ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย. นางวาสนา ไขว้พันธุ์. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ และนางปิยะนุช. มนต์ขลัง. นว.พช.ติดตามการดำเนินงานร้าน เพชรบุรี. Shop ณ. ห้างสรรพสินค้า. Big C อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่) บูรณาการของหน่วยราชการ ณ โรงเรียนบ้านนายาง ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เข้ารับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาสครบเกษียณอายุราชการ กรมการพัฒนาชุมชน