ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมบูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ โครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่) บูรณาการของหน่วยราชการ