ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน โครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดเกาะแก้ว ต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี และข้าราชการ ลูกจ้าง ตรวจสุขภาพประจำปี 61 โดยมีเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลพระจอมเกล้า มาเจาะเลือด และ ทำประวัติ ณ ห้องประชุม สพจ.เพชรบุรี

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การจัดทำแผนปฏิบัติงาน และแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 – 4

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวัตกรรม ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมจัดกิจกรรมบูรณาการกับหน่วยงาน เยี่ยมเยียนกลุ่มอาชีพลงพื้นที่ เยี่ยมครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย และการออกบูท OTOP ของ สพอ.บ้านลาด ร่วมโครงการ“เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ อ.บ้านลาด

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการสอบคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561