ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เพชรบุรี นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ในการติดตามนิเทศสนับสนุนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2

พช.เพชรบุรี ดำเนินการประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 8/2562

พช.เพชรบุรี ดำเนินการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 และการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่างระดับจังหวัด ประจำปี 2562

พช.เพชรบุรี ร่วมพิธีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562