ข่าวประชาสัมพันธ์

นายธงชัย บุตรนุชิต ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จังหวัดเพชรบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน : ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านน้ำทรัพย์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัด ประจำปี 2562 โ