ข่าวประชาสัมพันธ์

13 ก.ค. 59 เวลา 09.30น. นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5 พร้อมด้วย น.ส.สุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน บริษัทประชารัฐรักษามัคคีเพชรบุรี จำกัด การตรวจราชการประจำเดือน ก.ค. 59 จาก นายว

12 ก.ค. 59 เวลา 13.30 น. นายธวัชชัย รักขนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดเพชรบุรี โดยมีน.ส.สุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สนง.แรงงานจังหวัดเพชรบุรี

ก30 มิ.ย. 59 เวลา 09.30 น. น.ส. สุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ได้รับมอบหมายจาก นายธวัชชัย รักขนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานกรรมการ ระบวนการดำเนินงานเชิดชูเกียรติ จุดที่ 8 บ้านหนองนำ้ดำ อ.แก่งกระจาน

วันที่ 16 มิ.ย. 59 เวลา 11.00 น. น.ส.สุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี อัดเทปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี (สวท.) ในรายการวิทยุ ”ผู้ว่าพบประชาชน

14 มิ.ย. 59 เวลา 09.30 น. นายธวัชชัย รักขนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2 โดยมี น.ส.สุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม