ข่าวประชาสัมพันธ์

เพชรบุรี นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP (กลุ่ม D) ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP (กลุ่ม D)

เพชรบุรี เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่าย และหน่วยงาน/บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2526 และร่วมพิธีเปิด CD Day 2019 งานแห่งความสุขของประชาชน

เพชรบุรี : นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 9/2562

พช.เพชรบุรี เปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เพชรบุรีแก้จนบนความพอเพียง” กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พช.เพชรบุรี ร่วม โครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นการบูรณาการของหน่วยราชการทุกหน่วย ณ โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี