ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวัตกรรม ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมจัดกิจกรรมบูรณาการกับหน่วยงาน เยี่ยมเยียนกลุ่มอาชีพลงพื้นที่ เยี่ยมครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย และการออกบูท OTOP ของ สพอ.บ้านลาด ร่วมโครงการ“เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ อ.บ้านลาด

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการสอบคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์ ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี รับการตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2561 จากนายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ อบต. หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี