เพชรบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 20 มี.ค.  63 เวลา 13.00 น. นางวันเพ็ญ  มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เลขานุการฯ นำเสนอข้อมูล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทน และผู้ทรงคุณวุฒิ  (คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ) เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วม การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาการลดหรืองดเบี้ยปรับตามสัญญากู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ในครั้งนี้ เป็นการพิจารณาอนุมัติ ครั้งที่ 5 มีสมาชิกกองทุนฯ เสนอโครงการ ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 34 โครงการ เป็นเงิน 3,589,154 บาท (สามล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) แยกประเภทจาก โครงการเงินทุนหมุนเวียน 16 โครงการ เป็นเงิน 3,056,460 บาท โครงการเงินอุดหนุน จำนวน 18 โครงการ เป็นเงิน 532,694 บาท

~~~~~~~~~~~~~~~

N พช.เพชรบุรี รายงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)