เพชรบุรี รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานจากผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชน และลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

วันที 17 มี.ค. 2563  เวลา 10.00 น. นางบุญทิวา วรรณประเวศ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยมี นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางสาว   บุบผา อุทัยทอง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุม

จากนั้น เวลา 11.00 น. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม โดยรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ข้อเสนอแนะ และให้กำลังใจหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านดอนใน หมู่ที่ 2 ตำบล    แหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม
เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ เยี่ยมผลการดำเนินงานของกลุ่มสตรี ตัดเย็บหน้ากากอนามัย บ้านหนองเขื่อน หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ  จากการนำภูมิปัญญาการตัดเย็บผ้า มาต่อยอด ประดิษฐ์เป็นชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์    เน้นการออกแบบที่ละเอียด สวยงาม  ให้เหมาะแก่การใช้งาน เพื่อสังคม และส่วนรวม  “หน้ากากผ้า” เหมาะกับประชาชนทั่วไปที่ไม่มีอาการป่วย เอาไว้ป้องกันตนเองจากไวรัส เชื้อโรค และฝุ่นต่างๆ

~~~~~~~~~~~~~~~

N พช.เพชรบุรี รายงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)