พช. จับมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สร้าง “นักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม”

          วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2563  

          นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางวาสนา ไขว้พันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  ประชุมหารือการดำเนินงาน โครงการนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม ระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนและคณะ เป็นผู้แทนจากกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการขับเคลื่อนงาน ข้อเสนอแนะทั้งโอกาสและข้อจำกัด เพื่อให้การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสร้างจิตสำนึกนักศึกษา และการเป็นจิตอาสารับใช้สังคมอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน ณ อาคาร 14  ตึกวิทยาภิรมณ์ ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

          นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน มีนโยบาย และแผนพัฒนาที่จะดึงมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศ สร้างนักการตลาดรุ่นใหม่ ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ จึงได้มีแนวคิดพัฒนาโครงการนักการตลาดรุ่นใหม่เพื่อสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ OTOP และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี/OTOP Village มีช่องทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ให้กับชุมชน โดยใช้คนรุ่นใหม่ อย่างนักศึกษาเข้ามาทำการตลาดและขายจริง ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ นำมาสู่การได้ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จริง ทำให้มีประสบการณ์ อีกทั้งยังมีรายได้จริง และยังช่วยแก้ไขปัญหานักศึกษาว่างงานในอนาคตได้อีกด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)