เพชรบุรี ประชุมทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด

วันที่ 6 ก.พ. 2563 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ครั้งที่ 2/2563 เพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติการ และกำหนดแผนการขับเคลื่อนทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดเพชรบุรี จากนั้น ในที่ประประชุมร่วมพิจารณาบทบาทหน้าที่ของทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด ดังนี้

  ๑. เป็นผู้ช่วยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่

  ๒. ติดตามสนับสนุน และประเมินผลงานพัฒนาชุมชนพร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหา

  ๓. ร่วมวิเคราะห์ปัญหาและให้คำปรึกษาตามที่หน่วยงานและชุมชนมีการร้องขอมายังทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด

  ๔. เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ตามความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์แก่หน่วยงานและชุมชน

  ๕. ผู้ประสานส่งเสริ และสนับสนุนทางด้านวิชาการและงบประมาณ เพื่อการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน

  ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคำแนะนำของหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

  ๗. จำแนกความสามารถของผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดในการสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน

  ๘. กำหนดปฏิทินงานและแผนปฏิบัติการทีมผู้นำอาสาพัฒนาพัฒนาบ้านเกิด

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด เพื่อจัดตั้งทีมอาสาพัฒนาบ้านเกิดในระดับกรม จังหวัด เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนางานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ การบูรณาการงานพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ ให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ โดยจัดตั้งทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด หรือ Hometown Development Voluntary Leader Team ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ จากทุกสาขาอาชีพ มาทำงานร่วมกัน โดยไม่หวังผลตอบแทนเชิงธุรกิจ

 

(Visited 1 times, 1 visits today)