เพชรบุรี จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามหลักธรรมาภิบาล แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 5 ก.พ. 63  ที่ห้องประชุมจันทร์กะพ้อ โรงแรมจันทิมาบูติก ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี นาย  สุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามหลักธรรมาภิบาล แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ที่เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนชน จำนวน 68 คน

   นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดตั้งขึ้นตามนโยบายรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นำไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการ เพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ในสังคม เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม ในการพัฒนาบทบาทสตรีการสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรีสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดระนอง ได้รับการอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561 จากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 16,648,050 บาท (สี่หกล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันห้าสิบบาทถ้วน) ในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ

    การจัดประชุมโครงการฯ ในครั้งนี้ ต้องการให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด/อำเภอ สามารถเป็นกลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการกองทุน ตามหลักธรรมาภิบาล กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับอำเภอ ตำบล/หมู่บ้าน/ชุมชน ทำให้การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเกิดความคุ้มค่าในการบริหารจัดการกองทุน

(Visited 1 times, 1 visits today)