พช.เพชรบุรี นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2562 ผ่านทางระบบ TV พช.

10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.  นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2562 ผ่านทางระบบ TV พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุม ติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน การรายงานตัวชี้วัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และผลการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

(Visited 1 times, 1 visits today)