พช.เพชบุรี นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน (Move for fund team)

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน (Move for fund team) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอผู้รับผิดชอบงานทุนชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เรื่องโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี/เทศบาล รวมจำนวน 38 คน โดยมีนางวาสนา ไขว้พันธ์ุ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนกล่าวรายงาน และได้รับการสนันสนุนวิทยากร จากกรมการพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)