พช.เพชรบุรี การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับจังหวัด และคณะทำงานพิจารณาตรวจสอละกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครคัดสรรฯ จังหวัด ประจำปี 2562 โ

8 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นายพรศักดิ์ แสงเจริญ พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานบแการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับจังหวัด และคณะทำงานพิจารณาตรวจสอละกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครคัดสรรฯ จังหวัด ประจำปี 2562 โดยมีนางวาสนา ไขว้พันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นเลขานุการ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 1 (หลังเก่า)

(Visited 1 times, 1 visits today)