พช.เพชรบุรี ร่วมโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่)

วันที่ 14 มีนาคม 2562 จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นการบูรณาการของหน่วยราชการทุกหน่วย ณโรงเรียนบ้านหุบกะพง ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายอำเภอชะอำ, ข้าราชการ สนง.พช., หน.ส่วนราชการ,ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในการนี้นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมโครงการในครั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีกิจกรรมเยี่ยมเยียนครัวเรือนที่ตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพ เยี่ยมครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย และการออกบูท OTOP ของ สพอ.ชะอำ

(Visited 1 times, 1 visits today)