นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี/นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี/นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ติดตาม การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนเดือน ม.ค. 2562 และกำหนดแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนประจำเดือน ก.พ. 2562 โดยมีกิจกรรมที่สำคัญที่ต้องขับเคลื่อนในเดือน ก.พ. เช่น 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 2. การรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 3. การรายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (BPM) 4. การเตรียมโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์กษัตริย์” ประจำปี ๒๕๖๒ 5. การบริหารสารสนเทศทรัพยากรบุคคล โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)