นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนด้านเกษตร ด้านแปรรูป และด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน

วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนด้านเกษตร ด้านแปรรูป และด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายชวนกร เอี่ยมสะอาด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมด้วยคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดเพชรบุรี คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดเพชรบุรี

ร่วมพิจารณา

๑. การกำหนดทิศทางและแผนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒                      ๒. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๖๒
– กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาต่อยอดการดำเนินกิจกรรมในเชิงธุรกิจ จำนวน ๕ กลุ่ม
– กลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวด้วยกลไกประชารัฐ จำนวน ๑ ชุมชน
– กลุ่มเป้าหมายใหม่ เพิ่มจากฐานเดิม จำนวน ๒ กลุ่ม

 


(Visited 1 times, 1 visits today)