ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน (นายธงชัย บุตรนุชิต) ตรวจราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

นายธงชัย  บุตรนุชิต ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 2  ตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประชุมผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมรายงานข้อมูลอย่างพร้อมเพียง 

(Visited 1 times, 1 visits today)