พช.เพชรบุรี ประชุมผู้บริหาร นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่จังหวัด ครั้งที่ 11/2561

วันที่ 31 ต.ค. 61 นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 11/2561 โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ตลอดถึงข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

ทั้งนี้ ก่อนวาระการประชุม นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ได้จ่ายเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2558 และ 2560 และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการครบ 25 ปี ดังนี้
1. นายไพโรจน์ เดชาถิรนันท์ ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2558                                                                            2.  นางวาสนา  ไขว้พันธ์ุ ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2560
3. นางธันยชนม์ บุญยืด ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2560
4. นางปาริชาติ ชาญพานิชย์ ผู้ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการที่ปฏิบัติราชการครบ 25 ปี

(Visited 1 times, 1 visits today)