นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เข้ารับรางวัลหน่วยงานต้นแบบการส่งเสริมค่านิยมองค์การ ระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายในงาน CD Day 2018 สานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก Local Economy Move Forward

วันที่ 4 ก.ย. 61 นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เข้ารับรางวัลหน่วยงานต้นแบบการส่งเสริมค่านิยมองค์การ ระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับรางวัลในแต่ละประเภท  ภายใต้ชื่องาน CD Day 2018 สานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก Local Economy Move Forwardณ จัดโดย กรมการพัฒนาชุมชน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารB ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

  งาน CD Day 2018 สานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก Local Economy Move Forward สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ได้รับรางวัลดีเด่นประจำปี 2561 ดังนี้

  1. รางวัลหน่วยงานต้นแบบการส่งเสริมค่านิยมองค์การ ระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  2. รางวัลบุคคลต้นแบบการส่งเสริมค่านิยมองค์การ ระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้แก่ นางสาววิไลพรรณ สุ่มแก้ว นวช.พช.ปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาย้อย
  3. ประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประปี 2561 ประเภทพัฒนาการอำเภอ ได้แก่ นางสาวกรัครณัชส์ ชมภูทอง พัฒนาอำเภอเขาย้อย
  1. กิจกรรมเชิดชูเกียรติศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น

          4.1 ประเภทศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ได้แก่ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านดงตากิต หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

          4.2 ประเภทเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดผู้รับผิดชอบงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ได้แก่ นางศิริรัตน์ หยกสุริยันต์ นวช.พช.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

          4.3 ประเภทเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอผู้รับผิดชอบงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ได้แก่ นางสาวศิริพร บัวไสว นวช.พช.ชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง


(Visited 1 times, 1 visits today)