พช.เพชรบุรี ได้รับมอบหมายจากจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดเพชรบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2561


วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะะเลขานุการ จัดการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดเพชรบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2561 โดยมีนายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อประสานงาน ติดตามผล รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) ชั้น 1

(Visited 1 times, 1 visits today)