จังหวัดเพชบุรีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.  นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรอยัล ไดมอน อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ กล่าวรายงานและ วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ​1. บูรณาการขับเคลื่อนงาน/โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายลงพื้นที่ในระดับหมู่บ้านร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ  ​2. พัฒนา/แก้ไขปัญหา ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ​3. สร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล จำนวน 93 ทีม 698 หมู่บ้าน

(Visited 1 times, 1 visits today)