ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดเพชรบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดเพชรบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2561 ประจำเดือนมกราคม 2561 โดยมี นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นเลขานุการ การประชุมครั้งนี้เพื่อประสานงาน ติดตามผล รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) ชั้น 1
(Visited 1 times, 1 visits today)