การลงนามบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัด

วันที่ ๘ ม.ค. ๖๑  การลงนามข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)