การประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : สพจ.เพชรบุรี Integrity and Transparency Assessment : ITA

 

ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

   ♦ แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการเที่ยวเพชรสมุทรคีรีตามวิถีประชารัฐ

   ♦ แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการเศรษฐกิจชุมชน บ้านเพชรเพลินดิน 

   ♦ แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนนคนเดินจังหวัดเพชรบุรี

   ♦ แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน

   ♦ แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

จัดซื้อ-จัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibidding) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชบุรี

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี

นโยบายด้านความโปร่งใส สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี 2561

แผนผังขั้นตอนการบริการ

แผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือการประเมิน ITA 1-80 เเบบ OK ปี 2561 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

มติ ครม. เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561

สุรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

   ♦ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560

   ♦ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560

   ♦ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 

   ♦ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

   ♦ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561

   ♦ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561

   ♦ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

   ♦ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561

คู่มือสำหรับประชาชน กระบวนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

คู่มือสำหรับประชาชน โครงการและเงินยืมของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน

คู่มือสำหรับประชาชน ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภีณฑ์ OTOP

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)