เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

หนังสือสั่งการ/แจ้งเวียน

การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561

การดำเนินงานตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จของกองทุนชุมชนที่สามารถหนุนเสริมสัมมาชีพครัวเรือน ของตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561