เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

หนังสือสั่งการ/แจ้งเวียน

คำสั่ง/ประกาศ

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP (Quadrant D) เพิ่มมูลค่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ (ประกาศใหม่)

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP (Quadrant D) เพิ่มมูลค่า ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

พัฒนาชุมชนเพชรบุรีใสสะอาด